Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maaike Visuals (zakelijk)

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Maaike Visuals
en jou als opdrachtgever. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en
overeenkomsten.
1.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Maaike Visuals derden betrekt.
1.3 Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten.
1.4 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit schriftelijk met elkaar afspreken.
1.5 Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing, ook als dit een gedeelte van een bepaling is.
1.6 Met ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail bedoeld, behalve in die gevallen dat de wet dwingend anders bepaald.
1.7 Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de
gesloten overeenkomst, dan zal de gesloten overeenkomst voor gaan.

2. Voorstel
2.1 Maaike Visuals zal bij een aanvraag een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een
daarbij passende prijs toesturen. Een voorstel is gebaseerd op de informatie en gegevens die je als
opdrachtgever verstrekt, zoals bijvoorbeeld: Wat is het idee? Wat is het doel? Wie is de doelgroep? Hoe wil je
het als opdrachtgever gebruiken? Wat is de gewenste planning?
2.2 Een voorstel is vrijblijvend en een maand geldig.
2.3 Op een voorstel dient in beginsel schriftelijk akkoord te worden gegeven. Als op het voorstel niet schriftelijk
akkoord is gegeven, maar toch wordt ingestemd met het uitvoering geven aan de opdracht, dan wordt dit ook
gezien als een akkoord op het betreffende voorstel.
2.4 Maaike Visuals kan niet aan haar voorstel worden gehouden als je als opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat het voorstel een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Alle prijzen zijn exclusief btw.
2.6 Een voorstel geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 Maaike Visuals is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een deel van de
opgegeven prijs.
2.8 Maaike Visuals mag een opdracht te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te
gaan.

3. Uitvoering van de opdracht
3.1 De opdracht wordt op basis van het voorstel waar akkoord op is gegeven uitgevoerd.
3.2 Op basis van schetsen geef je als opdrachtgever feedback die Maaike Visuals in overleg doorvoert.
Maaike Visuals hanteert maximaal twee keer een wijzigingsmogelijkheid op de schets. Daarna zal er een
uitgewerkte versie ontstaan, hiervoor geldt één correctieronde met kleine wijzigingen. Grote veranderen qua
opzet worden als meerwerk beschouwd.
3.4 Bij live tekenen van bijeenkomsten hanteer ik geen schets met opzet vooraf maar teken ik direct mee en
geldt een correctieronde met eventuele aanvullingen en kleine wijzigingen achteraf.
3.5 Maaike Visuals voert de opdracht met goede zorg uit. Maaike Visuals heeft een inspanningsverplichting en zal
haar werkzaamheden naar eigen creatief inzicht uitvoeren.
3.6 Maaike Visuals heeft een eigen tekenstijl, het ‘niet mooi vinden’ is geen reden voor afkeuring, korting,
schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.
Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte
mate invloed hebben op de gebruikswaarde van het opgeleverde.
3.7 Maaike Visuals is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen van werken
vanwege een andere weergave op beeldscherm. Kleuren komen op een beeldscherm altijd wat feller en frisser
uit, in drukwerk wordt dit wat afgezwakt. Laat bij twijfel altijd een drukproef maken, de kosten komen voor
rekening van jou als opdrachtgever.
3.8 Maaike Visuals mag derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht. Maaike Visuals is gemachtigd
om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens opdrachtgever
te aanvaarden. Maaike Visuals is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.
3.9 De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk met elkaar is afgesproken, worden uitgevoerd binnen
een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Als verwacht wordt dat een geschatte termijn niet
wordt gehaald, zal Maaike Visuals met jou als opdrachtgever overleggen om de gevolgen van de overschrijding
voor de verdere planning te bespreken.
3.10 Maaike Visuals gaat vertrouwelijk om met alle informatie die jij als opdrachtgever beschikbaar stelt om de
opdracht te kunnen voldoen.
3.11 Maaike Visuals verwerkt persoonsgegevens volgens toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Opzegging
4.1 Je bent als opdrachtgever in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, niet bevoegd een
overeenkomst op te zeggen, tenzij je als opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van de volledige
opdracht voldoet.

5. Betaling
5.1 Betaling ontvangt Maaike Visuals graag binnen 14 dagen na facturering. Maaike Visuals mag een
aanbetaling voor de start van een opdracht vragen.
5.2 Maaike Visuals mag (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten, als jij je als opdrachtgever niet
aan betalingsafspraken houdt.
5.3 Als Maaike Visuals voor een opdracht buiten de bollenstreek reist, worden reiskosten doorberekend zoals in de
offerte aangegeven.
5.4 Na 14 dagen na de factuurdatum ben jij als opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in
verzuim. Je bent als opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
5.5 Bij eventueel bezwaar over een factuur dien je als opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.6 Er vindt door jou als opdrachtgever ook geen verrekening plaats.
5.7 Als je als opdrachtgever niet aan jouw verplichtingen voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van jou als opdrachtgever. Over deze kosten is ook wettelijke
rente verschuldigd.


6. Aansprakelijkheid
6.1 Maaike Visuals is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– eventuele kleurafwijkingen vanwege een andere weergave op beeldscherm;
– bij jou als opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door of namens jou als opdrachtgever;
– bij jou als opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
6.2 Maaike Visuals is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van
een opdracht.
6.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
6.4 De aansprakelijkheid van Maaike Visuals is beperkt, als en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de
hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, met inbegrip van een eventueel eigen risico.
6.5 Mocht hiervan geen sprake zijn, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheid van Maaike Visuals is in ieder
geval beperkt tot maximaal eenmaal het verschuldigde en betaalde factuurbedrag.
6.6 Beperkingen/ uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Maaike Visuals.


7. Overmacht
7.1 Maaike Visuals is niet gehouden om enige verplichting na te komen als er sprake is van overmacht.
7.2 Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan mag iedere partij de overeenkomst
schriftelijk ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.
7.3 Als de overmacht tijdelijk is, mag Maaike Visuals haar prestaties opschorten voor de duur van de
overmachtssituatie.
7.4 Bij overmacht is Maaike Visuals ook niet gehouden tot enige kosten of (schade)vergoeding.
7.5 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze
algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet alleen, verstaan: epidemieën, pandemieën,
overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-, elektriciteits-
, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/ diefstal, brand, schade,
verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van derden, het verloren gaan van
materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden
van naasten.


8. Vrijwaring
8.1 Jij als opdrachtgever vrijwaart Maaike Visuals tegen alle aanspraken van derden, directe en indirecte kosten
daarbij inbegrepen, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maaike Visuals.


9. Termijnen
9.1 Elke aansprakelijkheid van Maaike Visuals vervalt na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de
opdracht is geëindigd.
9.2 Elke bevoegdheid van jou als opdrachtgever om je op een aanspraak te beroepen vervalt als je als
opdrachtgever niet tijdig (in ieder geval binnen 30 dagen), nadat jij de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming,
hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar hebt
gemaakt.
9.3 Iedere rechtsvordering (maar ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als een vordering niet
binnen 6 maanden, nadat jij als opdrachtgever uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd hebt geprotesteerd,
door jou als opdrachtgever in rechte aanhanging is gemaakt.
9.4 Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hierover gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Maaike Visuals.


10 Intellectueel eigendom
10.1 Maaike Visuals behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan al het gemaakte werk, van schetsen tot definitief
opgeleverd werk, inclusief illustraties op uitingen van Maaike Visuals. Het werk mag door jou als opdrachtgever
voor eigen doeleinden worden gebruikt, zoals uit de overeenkomst voortvloeit, maar niet zonder toestemming
worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. Maaike Visuals levert
werk op met naamsvermelding, deze mag niet worden verwijderd.
10.2 Maaike Visuals mag ontwikkelde werken geheel of gedeeltelijk gebruiken voor promotionele-, acquisitieen/of demonstratiedoeleinden. Maaike Visuals zal rekening houden met eventuele vertrouwelijke informatie.
10.3 Maaike Visuals is niet aansprakelijk voor door of namens jou als opdrachtgever aangeleverde informatie en
gegevens die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of
enig ander recht van intellectueel eigendom. Jij als opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten
onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.
11 Bewaren werken
11.1 Je bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bewaren van werken. Werken als eindresultaten
worden gemiddeld genomen door Maaike Visuals een jaar bewaard na oplevering. Opgeleverde werken kunnen
worden opgevraagd, maar verstrekking kan niet door Maaike Visuals worden gegarandeerd.


12 Toepasselijk recht
12.1 Het Nederlands recht is van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Maaike Visuals is alleen
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders bepaald.